اینجا ایران است


نمیدانم از چه زمان بود که این فکر در ما بوجود آمد که تافته‌ای جدا بافته از دیگر جهان هستیم! هرچه بود آن واقعیتی نبود که شامل حال ما شد و برای همین گریبانمان را گرفته و ول نخواهد کرد. چرا از یاد برده‌ایم اینجا ایران است! ولی نه آن ایرانی که مهد تمدن‌ها خواندیمش و فکر کردیم از جهانیان بالاتریم. هر روز اتفاقاتی رخ می‌دهد که ما را به این باور برساند که در جهان سوم و در کشوری با مدیریتی من در‌آوردی زندگی می‌کنیم. بسیاری از اتفاقات ساده‌ای که در این مملکت روی میدهد برای دیگر ممالک ساده […]